Wat is burenoverlast?

Iedereen die woonachtig is in een flatgebouw of op een appartement hoort zijn buren wel eens. Pas echt erg is het wanneer burengeluiden tot laat in de nacht doordringen of dermate structureel zijn, dat ze tot burenoverlast gerekend kunnen worden. Te denken valt daarbij aan nachtelijk geschreeuw, urenlange muziek of bovenmatige overlast van huisdieren. Naast deze geluidsoverlast bestaan er andere vormen van burenoverlast. Denk aan stankoverlast, rotzooi in het portiek, pesterijen, bedreiging en intimidatie. Soms lopen de emoties erg hoog op en ontstaat er een burenruzie. Regelmatig lezen we in de krant over een uit de hand gelopen burenruzie waarbij iemand is mishandeld of zelfs is vermoord.

 

Burenoverlast heeft een grote impact op de gezondheid. Denk alleen maar aan de stress en slapeloze nachten die geluidsoverlast teweeg kan brengen. Ook de angst veroorzaakt door pesterijen, bedreiging of intimidatie kan zorgen voor allerlei psychische en lichamelijke klachten.

 

Rond burenoverlast zijn enkele wettelijke regelingen van toepassing. Iemand die huurt mag een zeker woongenot verwachten. De verhuurder is verantwoordelijk voor dit woongenot. In de huurcontracten staat ook dat men geen overlast voor omwonenden mag veroorzaken. Dit geeft de mogelijkheid om bij ernstige burenoverlast het huurcontract te ontbinden en de veroorzaker uit de huurwoning te zetten.

 

 

Praat altijd eerst met de veroorzaker van de overlast

Het is belangrijk dat u eerst met de veroorzaker van de overlast praat. Soms weet men immers niet dat de buren last hebben van het geluid of van de rondzwervende spullen in het portiek. Als zij ontvankelijk zijn voor uw klacht zullen zij waarschijnlijk wat meer rekening met u houden. Er bestaan echter ook buren die in de verdediging schieten en uw klacht niet serieus nemen. Maar u zult nooit weten hoe de buren reageren wanneer u niet met ze praat.

 

Hoe beter u de buren kent, des te groter is de kans dat zij rekening met u zullen houden en de burenoverlast stopt. Willen uw buren geen rekening met u houden of reageren zij agressief, dan zult u andere stappen moeten ondernemen. Daaronder vallen het bijhouden van een logboek van de overlast en het contact opnemen met de verhuurder.

 

 

Houd een logboek bij van de burenoverlast

Het is belangrijk dat u een logboek maakt van de overlast. Noteer daarin wat de aard van de overlast is en op welk tijdstip het plaatsvindt. Noteer ook hoelang de overlast duurt. Dus bijvoorbeeld:

 

  • Maandag: hondengeblaf van tien uur tot half twaalf 's avonds
  • Woensdag: geschreeuw en harde muziek van elf uur tot half twaalf 's avonds
  • Vrijdag: harde muziek van tien uur 's avonds tot twee uur in de nacht

 

Dit logboek is nodig voor dossiervorming en kan later bij een eventuele rechtszaak worden gebruikt. Het kan ook door instanties worden gebruikt om de ernst van de burenoverlast in te schatten.

 

 

Praat met andere buren over de overlast

Heeft u andere buren die ook burenoverlast ervaren? Wellicht kunt u dan nog eens samen de veroorzaker aanspreken op zijn of haar gedrag en wijzen op het feit dat jullie er last van hebben. Wanneer u medestanders heeft staat u in dergelijke zaken toch sterker.

 

 

Doe een overlastmelding bij de verhuurder

Maak melding van de burenoverlast bij de verhuurder. De verhuurder dient immers woongenot te verschaffen. Door de burenoverlast wordt uw woongenot momenteel aangetast. Veel verhuurders zullen een overlastmelding van één persoon zien als een verschil in leefstijl of een burenruzie, maar wanneer andere buren ook een melding van burenoverlast doen zal de verhuurder de kwestie al snel serieus moeten gaan nemen. Vaak begint de verhuurder met het sturen van een waarschuwing naar de overlastveroorzaker.

 

 

Mediation of conflictbemiddeling

Het kan zijn dat de verhuurder een mediator inschakelt. Bij mediation gaan de buren en u rond de tafel zitten om een oplossing te bedenken voor het probleem. Bij mediation is het doel altijd een win-win situatie creëren voor beide partijen. Men is echter niet verplicht om mee te doen aan de mediation. Doen de partijen wel mee met de conflictbemiddeling, dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is bindend.

 

 

Schakel politie in bij ernstige burenoverlast

Wanneer er sprake is van ernstige burenoverlast, bijvoorbeeld harde muziek in de nacht of fysiek of verbaal geweld in een woning, dan kunt u ook de politie inschakelen. Let er wel op dat de verstandhouding met de buren op scherp kan komen te staan wanneer zij weten dat u een melding heeft gedaan. Dat de politie overlast komt constateren is echter wel noodzakelijk wanneer de overlast maar blijft voortduren en de enige oplossing een juridische zaak is.

 

 

Naar de rechter voor een ontruimingsprocedure

Als de burenoverlast maar blijft voortduren en er blijven meerdere buren klagen, er zijn verschillende constateringen van de politie geweest en mediation heeft niets opgeleverd, dan kan de verhuurder uiteindelijk via de rechter een ontruimingsprocedure starten. Hierbij wordt het huurcontract van de overlastveroorzaker worden ontbonden en wordt de overlastveroorzaker uit de huurwoning gezet.