Geluidsoverlast van buren

Geluidsoverlast van buren is een probleem waar een derde van de bevolking mee te maken heeft. Ondanks dat de normen voor geluidsisolatie bij huizen strenger zijn geworden, blijft het aantal mensen die ermee te maken krijgt groeien. Dat is niet zo vreemd, want ook het aantal inwoners van Nederland stijgt en in steden gaat men steeds meer in de hoogte bouwen: flats en portiekwoningen dus.

 

Niet alle geluiden die u hoort van buren, zijn ook daadwerkelijk overlast. Veel geluiden, zoals het geluid van de stofzuiger en de wasmachine overdag zijn normale leefgeluiden. Deze geluiden zijn niet te voorkomen. Iemand moet toch af en toe stofzuigen of een was draaien. Anders wordt het wanneer de geluiden niet noodzakelijk zijn. Te denken valt aan geschreeuw, urenlang hondengeblaf of harde muziek. Deze geluiden kunnen onder de noemer "burenoverlast" vallen wanneer zij structureel zijn.

 

De tolerantie bij burenlawaai verschilt per persoon. De ene persoon is gevoeliger voor geluiden dan de ander. De ene persoon vindt dat harde muziek en een feestje er eenmaal bij horen, de andere persoon vindt van niet. Ook is het zo dat u de geluiden van bepaalde buren minder snel als last zult ervaren, wanneer u een goede verstandhouding met deze buren heeft.

 

 

Wat te doen bij geluidsoverlast van buren in een huurwoning?

Indien u last heeft van burenlawaai, dan is er een stappenplan die u kunt gebruiken om de overlast te verminderen. De eerste stap is altijd de buren vriendelijk verzoeken om rekening te houden met uw rust en woongenot. Nu kunnen zij besluiten om rekening met u te houden, of misschien juist om dit niet te doen. Afhankelijk daarvan kunt u vervolgstappen nemen.

 

 

Stap 1: met de buren praten

Een vriendelijk gesprek zet in het geval van burenoverlast meer zoden aan de dijk dan een vijandig gesprek. Bel daarom niet aan bij uw buren wanneer u nog erg boos bent. Bel bij ze aan op een rustig tijdstip, wanneer u ook in staat bent om de overlast te bespreken. Het is mogelijk dat uw buren zich er niet van bewust zijn dat zij veel overlast veroorzaken. Vraag altijd ook of zij last hebben van uw geluiden. Zo laat u zien dat u rekening met hen houdt. De kans is dan groter dat ze ook rekening met u gaan houden. En dat zal de geluidsoverlast verminderen of doen verdwijnen.

 

Heeft u last van geluidsoverlast van buren waar u ondanks de herrie goed kunt opschieten? Nodig ze dan gewoon eens bij u thuis uit op de koffie. En breng het probleem ter sprake wanneer de buren bij u thuis zijn. Vertel uw buren concreet van welke geluiden u precies last heeft en op welke tijdstippen u ze hoort.

 

Zorg ervoor dat u meteen in het eerste gesprek duidelijke afspraken met de buren maakt. Stel dat afspraken maken niet uit naar een volgend gesprek. De overlast aanpakken is immers uw doel. Wanneer de buren goedwillig zijn, dan is de kans groot dat u met dit gesprek al het probleem heeft opgelost.

 

 

Stap 2: een tweede gesprek met de buren

Worden de afspraken die in het eerste gesprek zijn gemaakt, niet nageleefd? Tijd voor een tweede gesprek. Meestal is een tweede gesprek een slecht teken en kan het een voorbode zijn voor een lange strijd om de geluidsoverlast te verminderen. Het tweede gesprek gaat u aan wanneer u ondanks de afspraken weer overlast ervaart. Dit mag zijn terwijl zij herrie maken of vlak daarna. Verzoek ze om zich aan de afspraken te houden.

 

Bij extreme overlast, zoals harde muziek midden in de nacht, heeft u nu grond om melding van de geluidsoverlast te maken bij de verhuurder en bij de politie. U bent immers vriendelijk het gesprek aangegaan en de buren nemen uw klacht niet serieus. U mag in dit tweede gesprek dus ook gerust tegen uw buren zeggen dat u deze vervolgstappen overweegt. Zij zullen dit natuurlijk niet leuk vinden, maar geluidsoverlast van deze buren ervaren is ook niet leuk.

 

 

Stap 3: contact met de verhuurder en een logboek bijhouden

De verhuurder is verplicht om u woongenot te verschaffen. Andersom mogen huurders volgens het huurcontract geen overlast veroorzaken. U kunt dus een brief naar de verhuurder schrijven met een verzoek om iets aan de geluidsoverlast te doen. De verhuurder is verplicht om u woongenot te verschaffen. Schrijf dit ook in de brief. Schrijf ook dat huurders volgens het huurcontract geen overlast mogen veroorzaken. Noem concrete voorbeelden van de overlast in de brief. Noem de aard van de geluidsoverlast (harde muziek, hondengeblaf, nachtelijke ruzies) en op welke tijdstippen het lawaai plaatsvindt. Schrijf ook op hoe lang u de overlast heeft ervaren. Bleef de hond uren blaffen? Schrijf dat dan op.

 

De verhuurder zal nu contact met u moeten opnemen. Vaak vraagt de verhuurder of u de buren zelf al heeft benaderd. Ja, dat heeft u gedaan in stap 1, maar zij hielden zich niet aan de afspraken. Ook wanneer zij agressief reageerden op uw klacht, moet u dat aan de verhuurder vertellen. De verhuurder zal u vragen een logboek bij te houden van de geluidsoverlast. Hierin houdt u bij wanneer u de overlast ervaart. U schrijft op wat de aard van de geluidsoverlast is, wanneer het lawaai begint en wanneer het eindigt. Dit stuurt u op naar de verhuurder.

 

 

Stap 4: praat met andere buren over de geluidsoverlast

In gevallen van extreme geluidsoverlast, dan zullen andere buren ongetwijfeld ook last hebben. Soms is het zo dat andere buren de overlastveroorzaker niet durven aan te spreken op zijn of haar gedrag, uit angst voor pesterijen of geweld. Het is te hopen dat u hen er toch toe kunt aanzetten om de overlast te melden bij de verhuurder.

 

Hoe meer huurders er last hebben en ook overlastmeldingen bij de verhuurder blijven doen, hoe meer de verhuurder zal moeten optreden tegen het burenlawaai.

 

 

Stap 5: de politie bellen bij geluidsoverlast

Geluidsoverlast van buren moet u in dit stadium ook bij de politie melden. Bij hardnekkige overlastgevers kan de zaak uiteindelijk aan een rechter worden voorgelegd, en daarbij helpt een verklaring van de politie enorm. De politie zal niet bij iedere overlastmelding komen kijken. In grote steden kan het uren duren voordat de politie de geluidsoverlast komt constateren. Toch is het zaak dat u de politie blijft bellen. Al is het alleen maar om de meldingen van geluidsoverlast in hun systeem te hebben. Deze worden bij een rechtszaak namelijk gebruikt, zelfs wanneer de politie niet langs is gekomen bij een melding.

 

Wees uzelf ervan bewust dat de relatie met de buren zal verslechteren wanneer de politie langskomt naar aanleiding van uw overlastmelding. Bij extreme overlast, zoals nachthinder, is het echter de enige optie nadat u de buren al een paar keer verzocht heeft om rustiger aan te doen.

 

 

Stap 6: conflictbemiddeling (mediation)

De verhuurder zal vaak conflictbemiddeling aanbieden. Ook rechters verwijzen partijen in het geval van geluidsoverlast vaak door naar een mediator. Hierbij gaat u samen met de buren en een bemiddelaar rond de tafel zitten om tot een oplossing te komen. De bemiddelaar zal zorgen dat het gesprek tussen beide partijen in goede banen wordt geleid en zal, indien gevraagd door één van de partijen, mogelijkheden aandragen om naar een oplossing toe te werken die voor beide partijen goed is. Het doel van mediation is een oplossing vinden waarmee beide partijen tevreden zijn zonder dat de zaak escaleert (agressie, geweld, pesterijen, jarenlange burenruzie).

 

Een partij kan tijdens het proces van bemiddeling afzien. Er worden dan geen bindende afspraken gemaakt. Wanneer de mediation wel succesvol verloopt, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld met de gemaakte afspraken. De afspraken zijn pas na ondertekening door beide partijen bindend.

 

 

Stap 7: verhuurder start een ontruimingsprocedure

Blijft de overlast doorgaan, gaan er steeds meer andere buren klagen bij de verhuurder en constateert de politie steeds vaker geluidsoverlast bij de buren? Gaan de buren niet in op het aanbod om er via mediation uit te komen? Grote kans dat de verhuurder nu een ontruimingsprocedure zal starten. Het is de allerlaatste stap die een verhuurder zal nemen. Alle andere wegen (praten, mediation, waarschuwingen) zijn dan al bewandeld.

 

Bij een ontruimingsprocedure probeert de verhuurder via de rechter het huurcontract met de overlastveroorzaker te ontbinden. Keer op keer is gebleken dat de overlastveroorzaker onwillig was. In dit stadium zullen ook het aantal overlastmeldingen bij de politie een rol spelen. Of de politie nu wel op niet op een bepaalde avond is komen kijken, als op die avond overlastmeldingen van drie verschillende buren zijn binnengekomen, dan zullen deze meldingen de kans op ontruiming alleen maar vergroten.